خروج دولت از قیمت گذاری دارو

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  تعاد ل| وزیر بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی روز گذشته د ر صبحانه کاری اتاق ایران حضور یافت تا د غد غه و مشکلات فعالان اقتصاد ی را از نزد یک بشنود . «خروج د ارو و تجهیزات پزشکی از شمول قیمت گذاری»، «توجه د ولت به مطالبات بخش خصوصی» و «کنترل قاچاق محصولات د ارویی» سه د رخواست بخش خصوصی از حسن قاضی زاد ه هاشمی بود . بنا به اظهارات آنها، د ولت باید تنها نظاره گر بود ه و د ر مساله قیمت گذاری د خالتی نکند . وزیر بهد اشت، مهر تایید بر این مطالبه بخش خصوصی زد و تاکید کرد که روابط اقتصاد ی د ر کشور از قاعد ه خارج شد ه و د خالت د ولت د ر امر قیمت گذاری کاهش کیفیت و بروز رفتارهای نامناسب را شکل می د هد . بنا به اظهارات او، نگاه وزارت بهد اشت، کوچک کرد ن فهرست کالاهای سلامت از شمول قیمت گذاری است. او همچنین با اذعان به اینکه صنعت د ارو د ر اختیار د ولت و شبه د ولتی هاست، خواهان واگذاری این صنعت به بخش خصوصی شد تا جد ا از ارتقای کیفیت د ر زمینه صاد رات بتوان عملکرد موفقی را به ثبت رساند . این مقام د ولتی همچنین د ر خصوص «مبارزه با قاچاق د ارو» خطاب به فعالان اقتصاد ی گفت: انگشت اتهام را به سمت وزارت بهد اشت نگیرید ، ما د ر این زمینه نمی توانیم کاری انجام د هیم، چراکه وظیفه و قد رت د ر جای د یگر است. قاضی زاد ه هاشمی همچنین از فعالان بخش خصوصی د رخواست کرد که فهرستی از مقررات مزاحم بر سر راه فعالیت آنها تهیه شود تا وزارت بهد اشت نسبت به حذف آنها اقد ام کند . وزیر بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی د ر این نشست صبحانه کاری اتاق ایران د ر مورد مقررات زد ایی و آنچه مورد توجه پارلمان بخش خصوصی است، سخن گفت. حسن قاضی زاد ه هاشمی د ر این نشست مشترک با خصوصی ها گفت: اتاق ایران می تواند موارد ی که مورد توجه فعالان اقتصاد ی است را شناسایی کرد ه و د ر اختیار وزارتخانه قرار د هد . البته د ر این مورد باید سلامت جامعه نیز مد نظر قرار بگیرد ؛ هر آنچه به این موضوع خد شه یی وارد نکند ، قابل حذف یا اصلاح خواهد بود . او د ر پاسخ به د غد غه یکی از فعالان بخش خصوصی د رباره روند وارد ات پالم اظهار کرد که د ر مورد وارد ات پالم تنها عامل محد ود کنند ه تعرفه است و حالا از فعالان اقتصاد ی می خواهیم که د ر صورت تعیین محد ود یت های د یگر د ر این حوزه، موارد را به وزارتخانه اعلام کنند . قاضی زاد ه هاشمی د ر بخش د یگر سخنانش به مساله «قیمت گذاری» اشاره کرد . او گفت: با د ید گاه بخش خصوصی مبنی بر اینکه د ولت د ر قیمت گذاری د خالت ند اشته باشد ، موافق هستم اما د ولت موظف است بر اساس قانون عمل کند ؛ به همین د لیل، وزارت بهد اشت مجبور است د ر خصوص یک خد مت ابتد ایی هم هر ساله منتظر نظر هیات د ولت باشد . به طور حتم این اقد ام می تواند کاهش کیفیت و بروز رفتارهای نامناسب را د ر پی د اشته باشد . خواسته ما کوچک شد ن لیست اقلام کالاهایی است که باید از سوی وزارت بهد اشت شکل گیرد . د ر نهایت باید به سمت حذف کامل این روند پیش رفت. وزیر بهد اشت و د رمان، مشکل اصلی را د ر روابط اقتصاد ی نامنظم د انست. او د ر این باره تاکید کرد : متاسفانه روابط اقتصاد ی د ر این حوزه از قاعد ه خارج شد ه است. قاضی زاد ه هاشمی د ر رابطه با مطالبات د ولت به بخش خصوصی و اعطای اوراق به جای آن نیز گفت: بند ه که د ر سمت وزیری قرار د ارم، خیلی با موضوع اوراق آشنایی ند ارم و برای نخستین بار د ر این د وره اوراقی شد یم. به نظر می رسد د ر زمینه مطالبه بخش خصوصی از د ولت می توانستیم از بانک استقراض کنیم که البته این کار از سوی اقتصاد د انان مورد تایید نیست و معتقد ند که اوراق راهکار بهتر و جهانی است. او د ر اد امه این نشست به مساله قاچاق د ارو اشاره کرد . او د ر این باره افزود : سازمان عریض و طویلی مسوولیت مقابله با قاچاق را برعهد ه د ارد و د ر عین حال د ستگاه های نظارتی و نظامی می توانند د ر این حوزه به این سازمان کمک کنند . وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی د ر این باره مسوولیتی ند ارد هرچند اقد اماتی با کمک صنوف انجام د اد ه که موفق بود ه است. نظارت از طریق صنف اثرگذاری خوبی د ر زمینه کنترل قاچاق د اشته است و ما هم می خواهیم که مطالبات د ر این زمینه از سوی صنوف و متولیان بخش خصوصی آغاز شود . قاضی زاد ه هاشمی همچنین از پیشنهاد رییس اتاق ایران مبنی بر ایجاد کمیته مشترک بین اتاق و وزارت بهد اشت و د رمان استقبال کرد . او د ر این باره گفت: هر اقد امی که بتواند شرایط و محیط کسب وکار را برای بخش خصوصی بهبود بخشد ، مورد حمایت وزارتخانه خواهد بود .  تجارت غذای حلال د ر د نیا د ر همین حال رییس اتاق ایران د ر حضور وزیر بهد اشت و د رمان د رباره سهم تجارت غذای حلال سخن گفت. غلامحسین شافعی اظهار کرد : د ر حالی که تجارت غذای حلال د ر د نیا رو به گسترش است، اما ایران از این تجارت سهم بالایی ند ارد که امید واریم با تعامل بین بخش خصوصی و وزارت بهد اشت این بخش هم فعال تر شود . مهم ترین سرمایه هر کشوری سرمایه نیروی انسانی آن کشور است و شاید تاثیرگذارترین موضوع مهم بر مسائل انسانی مساله بهد اشت، د رمان و تغذیه باشد . او افزود : بخش خصوصی و بخش مرد می مخصوصا فعالان اقتصاد ی د ر طول سال های گذشته بر اساس مسوولیت اجتماعی د ر بخش د رمان کارهای قابل توجهی انجام د اد ه اند و نمونه آن تشکیل موسسات نیکوکاری است که جهت بهره وری بیشتر نیازمند تعامل بین بخش خصوصی و وزارت بهد اشت است. او همچنین د رباره پتانسیل های نهفته د ر صنعت غذا عنوان کرد : د ر بخش غذا و صنایع غذایی به د لیل موقعیت های قابل توجه کشورمان از پتانسیل خوبی برای فعالیت های برون مرزی برخورد ار هستیم که انتظار می رود این ظرفیت ها با همکاری بیشتر تقویت یابد . شافعی با اشاره به بخش گرد شگری سلامت نیز گفت: د ر بخش پزشکی د ر حال به د ست آورد ن نقاط مطلوب هستیم و کشورهای اطراف ایران هم نیازمند استفاد ه از این ظرفیت کشورمان هستند ، بنابراین لازم است که این بخش با همکاری وزارت بهد اشت و بخش خصوصی توسعه یابد .  چالش قیمت گذاری یک طرفه د ر اد امه نایب رییس اتاق ایران د ر این نشست به موضوع مطالبات بخش خصوصی از وزارت بهد اشت و د رمان اشاره کرد . حسین سلاح ورزی گفت: د ر سال های گذشته شاهد پرد اخت بخش بزرگی از مطالبات بخش خصوصی از وزارت بهد اشت از طریق اسناد خزانه یا اوراق مشارکت بود یم اما این اوراق بد ون د ر نظر گرفتن قد رت خرید آنها، پرد اخت می شود . از این رو د ولت باید حد اقل معاد ل نرخ سود بانکی را برای جبران قد رت خرید این اوراق د ر پرد اخت مطالبات لحاظ کند . نایب رییس اتاق ایران همچنین د ر بخش د یگر سخنانش از اقد امات و پیگیری هایی که اتاق ایران د ر حوزه مقررات زد ایی و بهبود محیط کسب وکار انجام می د هد ، سخن گفت و خواستار همکاری بیشتر این وزارتخانه د ر این بخش با نمایند گان اتاق شد . سلاح ورزی افزود : بد نه وزارت بهد اشت و د رمان با این استد لال که حوزه غذا و د ارو بسیار حساس است، د ر مقابل حذف قوانین و بخشنامه های مزاحم کسب وکار جبهه گیری می کند . از این رو عد م ثبات د ر قوانین و غیرقابل پیش بینی بود ن شرایط به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود . او قیمت گذاری یک طرفه د ر مورد محصولات پزشکی و د ارویی را غیرمنصفانه ارزیابی کرد و افزود : برای تعیین قیمت باید نظرات مصرف کنند ه نیز د خیل باشد . د ر اد امه موضوع اعطای اوراق خزانه اسلامی به جای مطالبات بخش خصوصی از وزارت بهد اشت و د رمان مطرح شد و سلاح ورزی د ر این مورد گفت: استفاد ه از این اوراق بد ون د ر نظر گرفتن قد رت خرید آن، اشتباه است و باید این روند متوقف شود . او از وزیر بهد اشت و د رمان خواست که این موضوع را با طرح د ر هیات د ولت پیگیری و حل کند .  سلاح ورزی همچنین با اشاره به اتخاذ برخی تصمیم ها از سوی وزارت بهد اشت گفت: د ر موضوع پالم، د ر سال های گذشته سیاست های کنترل وارد ات به د رستی از سوی وزارتخانه اتخاذ شد و وارد ات آن از سالانه 750 هزار تن به کمتر از 450هزار تن رسید . اما د ر مقطع د یگر، فعالان اقتصاد ی این حوزه با افزایش تعرفه وارد ات پالم به 40د رصد مواجه شد ند که د ر مجموع این سیاست ها، ناپاید اری و از بین رفتن ثبات د ر بازار را به د نبال د اشت.  نظرات خصوصی ها د ر اد امه نشست هریک از اعضا به نظراتشان د رباره حوزه بهد اشت و د رمان پرد اختند . رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران د ر ابتد ای سخنانش به اقد امات وزارت بهد اشت و د رمان د ر ارائه د فترچه بیمه خد مات د رمانی به کارگران و اقشار ضعیف جامعه اشاره کرد . کاوه زرگران گفت که امروز خوشحالی را د ر چشمان این اقشار شاهد یم و امید واریم نهاد های مسوول نیز د ر عمل به تعهد ات خود و تامین نقد ینگی این طرح کوتاهی نکنند ، زیرا برگ زرینی از افتخارات نظام است. به گفته این مقام مسوول امروز قانون «کالاهای آسیب رسان» د ر بخشی از وزارت بهد اشت و د رمان مورد رسید گی قرار می گیرد که متولیان امر اشراف کافی به آن ند ارند . د ر این راستا شاهد یم بخش خصوصی د ر این جلسات د عوت نمی شود یا چنانچه د عوت می شود به آرا و نظرات آنها توجهی نمی شود . از این رو مامعتقد یم که سیاست گذاری ها باید به گونه یی باشد که برای بخش صنعت به خوبی قابل اجرا باشد . همچنین رییس اتاق شیراز به اشکالاتی که د ر حوزه غذا وجود د ارد ، پرد اخت. جمال رازقی گفت: اشکال اساسی د ر صنعت غذا وجود د ارد که وزارت بهد اشت و د رمان را به عنوان مسوول سلامت نمی بینیم و د اروسازان را حاکم بر صنعت غذا می د انیم. او با طرح این سوال که چرا آشنایان به حوزه د ارو را بر سرنوشت صنعت غذای کشور حاکم می کنید ، افزود : چنانچه می گوییم پیشگیری بهتر از د رمان است، پس چرا د اروسازان حاکم بر صنعت غذا هستند و فلسفه این موضوع مشخص نیست؛ ضوابط حاکم د ر این حوزه باید بازنگری شود . د ر حال حاضر هزینه تمام شد ه محصولات غذایی بسیار بالا بود ه و قد رت رقابت د ر بازارهای صاد راتی را از تولید کنند گان گرفته است. رازقی خطاب به وزیر بهد اشت و د رمان گفت: مطالبه ما از وزارتخانه این است که بر مساله قاچاق محصولات سلامت محور نظارت اساسی شود . د ر عین حال د بیر انجمن ملی شرکت های زنجیره یی تولید گوشت مرغ گفت: د ست بروکراسی اد اری از نصب لوگوی حلال بر محصولات تولید کشورمان باید حذف شود . علی صابری د ر مورد رفع مشکل خمیر مرغ اظهار کرد که این مشکل با د رایت د وستان د ر سازمان غذا و د ارو حل شد ه، اما مشکل جد ید ی تحت عنوان هورمون شروع شد ه است. به گفته صابری سال هاست که ما مجاد له علمی د ر این زمینه با پزشکان د ر وزارت بهد اشت و د رمان د اریم که د ر تولید مرغ از هورمون استفاد ه نمی شود و عملا پذیرفته شد ه است، اما نمی د انیم چرا هر چند یک بار این بحث د وباره مطرح می شود . د ر حال حاضر مد یر نظارت بر غذا و د ارو استان خراسان شمالی مصاحبه یی د اشته است که د ر تولید مرغ از هورمون استفاد ه می شود .

  نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت: 14:06
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها